20-10-2020 – Modder op de weg

Geachte heer/mevrouw,

waar veel activiteiten nagenoeg tot stilstand zijn gekomen als gevolg van aangescherpte RIVM-maatregelen gaat de oogst in volle vaart door. Dat betekent ook op Goeree-Overflakkee dat de wegen zo nu en dan vervuild zijn met modder en meer gevaar vormen voor weggebruikers. In september zijn we daarom als regio samen met de ondernemers in de agrarische sector de campagne “Modder op de weg” gestart en proberen we via allerlei kanalen alle weggebruikers er op attent te maken dat het in deze tijd modderig kan zijn op de wegen en dat extra oplettendheid geboden is.

Er zijn posters en stickers verzonden naar diverse gebouwen/accommodaties die regelmatig bezocht worden door bezoekers van allerlei leeftijden die zich met allerlei vervoermiddelen over het eiland verplaatsen, onder andere buurthuizen en clubgebouwen van buitensportverenigingen. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs hebben de posters en stickers ontvangen. Ondanks de aangescherpte RIVM-maatregelen en het stilleggen van competities is er bij de verschillende buitensportverenigingen nog trainingsactiviteit en wellicht vinden er ook nog beperkt sociale activiteiten bij de wijk- en buurtcentra plaats. Omdat we zo veel mogelijk mensen proberen te bereiken hebben we het verzenden van de posters niet stopgezet.

Organisaties die mee willen helpen de campagne onder de aandacht te brengen bij hun bezoekers kunnen daarvoor de poster en sticker gebruiken. Ook kan met behulp van digitaal campagnemateriaal aandacht aan het onderwerp besteed worden. Het digitale materiaal is bijgevoegd, wellicht te gebruiken als content voor uw nieuwsbrief. Dit wordt ook toegestuurd aan de scholen voor basisonderwijs zodat dit gebruikt kan worden in de communicatie naar ouders, die i.v.m. aangescherpte maatregelen vaak niet meer de school binnen mogen.

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPV), een samenwerkingsverband van o.a. gemeente, waterschap en politie, heeft in het meerjarenplan voor 2020-2021 opgenomen dat zij aandacht wil besteden aan het onderwerp “Modder op de weg”. Samen met het Zuid-Hollandse ondersteuningsbureau verkeersveiligheid ROV-ZH hebben we materialen kunnen ontwikkelen voor een campagne met dit onderwerp. Zowel Cumela Nederland als LTO Noord werken mee aan deze campagne, die in meerdere regio’s in Zuid-Holland van start is gegaan. Donderdag 17 september was de officiële aftrap op Goeree-Overflakkee bij loonwerkbedrijf Nelisse in Nieuwe-Tonge, de oogsttijd loopt door tot in het late najaar.

De campagne is 1 van de activiteiten die we als regio ondernemen om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Wij maken een punt van nul verkeersslachtoffers, u ook ?